නිවන් මගඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා සාසනය වෙත වෙන් කර තැබීම

සාසනය වෙත වෙන් කර තැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close