නිවන් මගඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා ප්‍රතිඥා දී තිබීම

ප්‍රතිඥා දී තිබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close