නිවන් මගඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා අති පාරිසුද්ද චිත්ත ප්‍රසාදය

අති පාරිසුද්ද චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close