දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම කයෙන් සිටීම

බ්‍රහ්ම කයෙන් සිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close