දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාරදේව ධර්මය ලැජිජා ඇතිවීම දේව ධර්ම

ලැජිජා ඇතිවීම දේව ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close