දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාරදේව ධර්මය හොද නරක බෙදා හදුනා ගැනීම

හොද නරක බෙදා හදුනා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close