දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාරදේව ධර්මය ගති ලක්ෂණ මානසිකත්වය

ගති ලක්ෂණ මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close