යථාර්ථය දැනගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close