සත්ව, සංඛාර, ඕකාස ලෝක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close