ලෝකයෙහි චන්දරාගය අතහැරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close