චන්දරාගයෙන් කරන වැඩ පිලිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close