රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close