ප්‍රඥාවෙන් මෝහය දුරුවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close