සමාධි චිත්තයට පෙනෙන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close