විවිධ චිත්ත ස්වාභාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close