නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය 37

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close