කර්ම විපාක උපක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close