මිනිස් අත්බැව්වල හොඳ නරක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close