ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා ගොඩ නැගෙන අයුරු

අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා ගොඩ නැගෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close