කර්ම විපාකා ආබාදා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close