කාරනය, හට ගන්න හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close