නිරාකරනය, නිරාකරනය කරන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close