ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පාපකර්ම පලදිම

පාපකර්ම පලදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා