නිවන් මග නුවනින් මෙනෙහි කිරීම යනු

නුවනින් මෙනෙහි කිරීම යනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා