නිවනට අදාල කරුනු අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close