ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කාම සුගතියේ දුක්ඛය

කාම සුගතියේ දුක්ඛය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා