ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කල්ලං කල්ල විපාකං

කල්ලං කල්ල විපාකං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා