දාන කථාපිං සාසනික වැඩට පූජා කර පිංදීම

සාසනික වැඩට පූජා කර පිංදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා