දාන කථාපිං චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම

චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close