නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා නිරෝධයෙන් වැයවන ලක්ෂණ 5

නිරෝධයෙන් වැයවන ලක්ෂණ 5 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close