රූප පිලිබදව උදය වැය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා