නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා අවිද්‍යා සමුදයා - රූප සමුද‍යෝ

අවිද්‍යා සමුදයා - රූප සමුද‍යෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close