නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා තන්හා සමුදයා රූප සමුද‍යෝ

තන්හා සමුදයා රූප සමුද‍යෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close