නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා සංතති ලක්ෂණං - රූප සමුද‍යෝ

සංතති ලක්ෂණං - රූප සමුද‍යෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා