නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා අවිද්‍යා නිරෝධෝ - රූප නිරෝධෝ

අවිද්‍යා නිරෝධෝ - රූප නිරෝධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close