නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා ආහාර නිරෝධෝ- රූප නිරෝධෝ

ආහාර නිරෝධෝ- රූප නිරෝධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close