භාවනාවමෛත්‍රී චක්කරය දැන ගැනීමේ ඥාය ධර්මය

චක්කරය දැන ගැනීමේ ඥාය ධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close