පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා