පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය

පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close