පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ අප්‍රමාන ජාති

අප්‍රමාන ජාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා