පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ජනපද නිරුක්තිය

ජනපද නිරුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා