පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං

සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා