දාන කථාදාන සාංඝික දාන 43

සාංඝික දාන යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close