දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය 61

සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close