බුදුන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේ ඇති කොටස් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close