මහා මායා දේවිය සමාදන් වූ සිල්පද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close