ලෝකොත්තර අර්ථ යටපත්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close