ලෞකික අර්ථ ගොඩ නැගිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close