පංචස්කන්ධ නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close