දස අකුසලයට සියලු අකුසල් ඇතුලත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close