නියපිට පස් සහ මහපොලවේ පස් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close